Close

HAZOP

Naše služby v oblasti Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP):

  • zpracování studie HAZOP,
  • zpracovánístudie Human HAZOP,
  • zpracování studie HAZAN,
  • priorizace preventivních opatření,
  • stanovení úrovně SIL.

Popis metody HAZOP

Systematická bezpečnostní studie realizovaná metodou HAZOP se stala standardem pro validaci provozuschopnosti návrhu složitých technologií. Byla vyvinuta v šedesátých letech ve společnosti ICI (Imperial Chemical Industries) ve Velké Británii a vychází z týmového přístupu k analýze rizika – tedy z teze, že tým expertů bude schopen identifikovat více zdrojů rizik než soubor osob vykonávajících analýzu samostatně. Za duchovního otce této metody bývá považován Trevor Kletz, který byl tehdy bezpečnostním poradcem v této společnosti. V současnosti je metoda již plně standardizována (v ČR se používá nejčastěji norma ČSN EN 61882). 

Metoda HAZOP je nejčastěji využívána ve fázi návrhu nové technologie, ve fázi provozu z důvodů legislativních (např. analýza rizik dle zákona o prevenci závažných havárií či dle zákona o ekologické újmě) nebo tehdy, když dojde k nehodě (pro nalezení příčin). Z hlediska provozního a zejména ekonomického nejvýraznějších přinosů lze dosáhnout, je-li analýza realizována již ve fázi návrhu jednotky (po etapě Basic Design, či Detail Design), kdy lze jednoduše realizovat preventivní opatření. Pokud ji provádíme až ve fázi provozu, bývá realizace takových opatření spojena s výrazně vyššími finančními náklady na modifikaci jednotky. V případě realizace nápravných opatření po nehodě je studie HAZOP většinou potřebná pro další bezpečný provoz jednotky.

Mnohdy je studie HAZOP předepsána také zákazníkem, který její realizací podmiňuje podepsání kontraktu. V tom případě mnohdy klient specifikuje vlastní formální i obsahové požadavky na studii. V praxi se tento požadavek vyskytuje především v petrochemii, procesním průmyslu nebo ve farmacii (např. Saudi Aramco, Shell, Total, BASF, Bayer).

Tým HAZOP

Pro správné využití metody HAZOP je obvykle nezbytné sestavit tým zahrnující několik odborníků (například technici provozující zařízení, inženýři výroby, technologové a odborníci v oblasti bezpečnostního inženýrství). Tým by měl být řízen vedoucím studie, který by měl být nezávislý na projektantovi i zadavateli studie.

Sezení HAZOP

Studie HAZOP se obvykle realizuje při několika sezeních, během nichž se systematicky prochází všechny části zařízení v dané úrovni detailu. Prvním krokem je rozčlenění technologie na uzly a definování souboru parametrů, které jsou nezbytné pro správný průběh procesu.

Studie HAZOP

V dalším kroku metody HAZOP se využívá tzv. klíčových slov pro generování odchylek od bezpečného stavu (není, větší, menší, a také, částečně, revenze, jiný, předčasný, zpožděný). Tato klíčová slova se kombinují s parametry charakterizujícími uzly, aby bylo možné zajistit odchylky (selhání technologie), jejich příčiny a následky. Velmi důležitou částí studie HAZOP je také návrh účinných preventivních opatření, která zabrání výskytu popsaného scénáře.

V praxi se také u jednotek, u nichž je nezbytná větší míra práce obsluhy, identifikují její možné chyby a jejich potenciální příčiny. Identifikace možných selhání obsluhy je důležitou částí stanovení scénářů možných havárií a často se pro ni používá metoda Human HAZOP, která je modifikací metody HAZOP. Samotný postup metody Human HAZOP je obdobný jako v případě základní metody HAZOP, pouze se využívají další klíčová/vodicí slova, která jsou interpretována z hlediska lidského činitele.

Preventivní opatření

Naznačeným postupem studie HAZOP je identifikováno u složitější technologie obvykle několik stovek potenciálních havarijních scénářů, které vyžadují provedení mnoha preventivních opatření. Ta ovšem z ekonomických důvodů zpravidla není možné všechna realizovat. Proto je potřeba vybrat jen ta, která budou efektivní, tedy ta, která budou mít nejvyšší přínos z hlediska bezpečnosti.

I když standardní metoda tento fakt neřeší, výběr nejvýznamnějších scénářů z hlediska úrovně rizika lze provést například metodou HAZAN (studie HAZOP doplněná semikvantitativní analýzou rizik).

Analýza SIL

Velmi častým požadavkem zejména při analýze zařízení ve fázi projektů je také stanovení úrovně SIL. Analýza SIL představuje činnost směřující k přiřazení jedné diskrétní úrovně (jedna ze čtyř úrovní, definovaných normou) pro stanovení požadavků integrity bezpečnosti bezpečnostních funkcí řídících systémů souvisejících s bezpečností. Úroveň integrity bezpečnosti 4 má nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti a úroveň 1 nejnižší.