Close

Poskytované služby

Identifikace rizik technických systémů (metody HAZOP, FMEA):

 • zpracování studie HAZOP,
 • zpracování studie Human HAZOP,
 • zpracování studie HAZAN,
 • priorizace preventivních opatření,
 • stanovení úrovně SIL.

Činnosti dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.:

 • návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B,
 • identifikace a selekce zdrojů rizika (selektivní metoda dle CPR 18E),
 • stanovení možných havarijních scénářů (metoda HAZOP),
 • stanovení četnosti havárií (metody FTA – Fault Tree Analysis a ETA – Event Tree Analysis),
 • modelování následků havárií na zaměstnance a okolní obyvatelstvo, majetek a životní prostředí,
 • analýza finančních následků havárie (přímých i nepřímých),
 • posouzení domino efektů,
 • analýza vlivu lidského činitele na zařízení,
 • návrh systému prevence závažné havárie,
 • stanovení dosahu havarijních projevů dle vyhlášky č. 244/2023 Sb. a metodického pokynu MŽP,
 • poučení z přezkumu dřívějších havárií a nehod,
 • příprava bezpečnostní dokumentace (bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy).

Analýzy spolehlivosti lidského činitele:

 • identifikace kritických jednotek a kritických pracovních pozic,
 • kategorizace systému člověk-technologie,
 • analýza úkolů (metoda HTA),
 • analýza Human-HAZOP,
 • analýza PHEA,
 • analýza možných příčin selhání obsluhy,
 • posouzení technologie z hlediska náročnosti pro obsluhu,
 • posouzení faktorů pracovního prostředí ovlivňujících spolehlivost a výkonnost obsluhy (teplota, vlhkost, osvětlení, hluk, koncentrace oxidu uhličitého, prašnost, uspořádání pracoviště),
 • zjištění osobnostních determinant spolehlivosti lidského činitele,
 • posouzení přiměřenosti počtu zaměstnanců náročnosti a rizikům obsluhy.

Vyšetřování příčin nehod a havárií:

 • vyšetřování příčiny nehod a havárií,
 • simulace a modelování průběhu nehody,
 • sekvenční analýzy,
 • analýza stromu poruchových stavů (Fault tree analysis – FTA),
 • analýza stromu událostí (Event tree analysis – ETA),
 • analýza kořenových příčin (Root cause analysis – RCA),
 • rešerše obdobných nehod v zahraničí,
 • návrh opatření pro opakování nehod.

Analýza zabezpečení objektu (plán fyzické ochrany objektu):

 • návrh režimových opatření objektu,
 • audit a analýza funkčnosti mechanických a technických prvků ochrany.

Havarijní plánování a krizové řízení:

 • zpracování vnitřního havarijního plánu,
 • příprava podkladů pro vnější havarijní plán,
 • stanovení zón havarijního plánování,
 • vypracování plánu krizové připravenosti.

Další činnosti:

 • management rizik dle normy ČSN EN IEC 31010 ed. 2:2020,
 • management rizik dle normy ISO 9001:2015 (ČSN ISO 9001:2016),
 • vnitřní audity bezpečnosti a prevence závažných havárií,
 • školení v oblasti prevence závažných havárií, managementu rizik, poradenská činnost.